Home / Danh sách trường tại nhật / Trường tiếng Nhật / Các Học viện tiếng Nhật, trường Nhật Ngữ tại thành phố Tokyo

Các Học viện tiếng Nhật, trường Nhật Ngữ tại thành phố Tokyo

Các Học viện tiếng Nhật, trường Nhật Ngữ tại thành phố Tokyo. Liên hệ học tại trường Nhật Ngữ, học viện tiếng Nhật ở Tokyo

Hiện có 139 trường ở Tokyo đào tạo tiếng Nhật như sau:

 

1/ Toei Institute Of Japanese Language – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Toei Nhật Bản

2/ Japan College Of Foreign Languages Japanese Language Division

3/ UNITAS Japanese Language School KofuTokyo – Tên tiếng việt: Trường Nhật Ngữ Unitas

4/ The Naganuma School – Tokyo School Of Japanese LanguageTrường Nhật ngữ The Naganuma School

5/ Yamano Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Yamano Nhật Bản

6/ International Study Institute Chukyo – Tên tiếng Việt: Học viện nghiên cứu quốc tế Chukyo

7/ Eastern Toho International College – Tên tiếng Việt: trường cao đẳng quốc tế Astern Toho

8/ Akamonkai Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Nhật Bản Akamonkai

9/ Tokyo International Asahi Institute – Tên tiếng Việt: Học viện quốc tế Asahi

10/ Tokyo Johoku Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku

11/ Sendagaya Japanese Institute – Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Sendagaya

12/ Shurin Japanese School – Tên tiếng Việt: Trường Shurin Nhật Bản

13/ New Japan Academy – Tên tiếng Việt: Học viện New Nhật Bản

14/ Tokyo Hirata Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Nhật Bản Hirata

15/ Japan Culture Language Instute – Tên tiếng Việt: Học viện văn hóa ngôn ngữ Nhật Bản

16/ Tokyo World Japanese Language School – Tên tiếng Việt: trường thế giới ngôn ngữ Tokyo Nhật Bản

17/ Mitsumine Career Academy Japanese Language Course – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Nhật Bản MCA

18/ Shinjuku Heiwa Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ SHJ

19/ Samu Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Samu

20/ Midream School of Japanese Language – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Nhật Bản Midream

21/ Yu Language Academy – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Yu

22/ Higashi Shinjuku Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Higashi Shinjuku

23/ Shinjuku Gyoen Gakuin – Tên tiếng Việt: Trường Shinjuku Gyoen Gakuin

24/ Tokyo International Japanese School – Tên tiếng Việt: Trường quốc tế Tokyo Nhật Bản

25/ Tokyo Galaxy Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường Ngôn ngữ Nhật Bản Tokyo Galaxy

26/ Ujs Language Institute – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Ujs

27/ The International Institute of Japanese Language – Tên tiếng Việt: Học viện Nhật ngữ quốc tế ICEA

28/ Kudan Institute of Japanese Language And Culture – Tên tiếng Việt: Học viện văn hóa ngôn ngữ Nhật Kudan

29/ Chiyoda International Language Academy – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ quốc tế Chiyoda

30/ Meric Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Meric

31/ Tokyo International Exchange College – Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng giao lưu quốc tế Tokyo

32/ Kichijoji Language School – Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Kichijoji

33/ Toshin Language School   –   Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Toshin Tokyo

34/ Human Academy Japanese Language School Tokyo Campus – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Nhật Campus

35/ Waseda Foreign Language College – Tên tiếng Việt: Trường tiếng Nhật Waseda

36/ Waen Education Institute – Tên tiếng Việt: Học viện giáo dục Waen

37/ Toyo Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Tokyo

38/ Lic Kokusai Gakuin – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ LIC

39/ Joto Japanese School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Joto

40/ Tokyo International Asahi Institute – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Asahi Tokyo

41/ Hana International Academy – Tên tiếng việt: Học viện quốc tế Hana

42/ Intercultural Institute of Japan – Tên tiếng Việt: Học viện Intercultural Nhật Bản

43/ Sun-a International Academy – Tên tiếng Việt: Học viện quốc tế Sun – a

44/ Tokyo International Culture Education Institute: Tên tiếng Việt: Học viện giáo dục quốc tế Tokyo

45/ An Language School Nerima – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ An Language School Nerima

46/ Waseda Bunkakan Japanese Course – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Waseda Bunkakan Japanese Course

47/ Tamagawa International Language School – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ quốc tế Tamagawa

48/ Manabi Japanese Language Institute Tokyo – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Manabi

49/ Shinpo International Institute – Tên tiếng việt: Học viện quốc tế Shinpo

50/ Tokyo Ymca Japanese Language Institute – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ YMCA Tokyo

51/ Tokyo Je Language School – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ Je Tokyo

52/ Yiea Tokyo Academy – Tên tiếng việt: Học viện Yiea Tokyo

53/ An Language School Narimasu – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ An Narimasu

54/ Olj Language Academy – Tên tiếng việt: Học viện Oli

55/ Aoyama School Of Japanese – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Aoyama

56/ Tokyo Nakano Language School – Tên tiếng việt: Trường nhật ngữ Tokyo Nakano

57/ Tcc Japanese Institute – Tên tiếng việt: Học viện nhật ngữ TCC

58/ Kinoshita Campus Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ Kinoshita Campus

59/ Tokyo Ikuei Japanese School – Tên tiếng việt: trường Nhật ngữ Ikuei Tokyo

60/ Newglobal Language School – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ Newglobal

61/ Evergree Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Evergree

62/ Ati Tokyo Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Ati Tokyo

63/ System Toyo Gaigo Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ Nhật Bản Sytem Tokyo

64/ Jet Academy – Tên tiếng việt: Học viện JET

65/ Gendai Language School – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ Gendai

66/ Tokyo Sanritsu Academy – Tên tiếng việt: Học viện Tokyo Sanritsu

67/ International School Of Business – Tên tiếng việt: Trường kinh doanh quốc tế

68/ An Language School – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ An

69/ Shurin College Of Foreign Languages – Tên tiếng việt: trường cao đẳng ngôn ngữ Shirin

70/ Abk College – Tên tiếng việt: Trường cao đẳng Abk

71/ Shinjuku Japanese Language Institute – Tên tiếng Việt: Học viện Nhật ngữ Shinjuku

71/ Kokusai Gaigo Gakuin – Tên tiếng việt: trường Nhật ngữ Kokusai Gaigo Gakuin

72/ Japan Tokyo International School – Tên tiếng việt: Trường quốc tế Tokyo Nhật Bản

73/ Iecc Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ IECC

74/ Gakuhou Japanese Language Institute – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Gakuhou

75/ Tec Institute of Japanese Language – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Tec

76/ Japanese Language School Of The Tokyo Foreign Language Academy – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Tokyo

77/ Japanese Language School Affiliated With Chuo College Of Technology

78/ Jcji Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ ICJI

79/ Japanese Language School Affiated With Tokyo International university

80/ Fuji International Language Institute – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ quốc tế

81/ Tokyo Japanese Language Education Center Japan Student Services – Tên tiếng việt: Trung tâm giáo dục tiếng Nhật và dịch vụ sinh viên Nhật Bản

82/ Ehite Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Ehite

83/ Waseda Foreign Language School – Tên tiếng việt: Trường ngoại ngữ Waseda

84/ Unitas Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Unitas

85/ Yoshida Institute of Japanese Language – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Yoshida

86/ ALA – Academy Of Language Arts – Tên tiếng việt: Học viện ngôn ngữ và nghệ thuật ALA

87/ Fuji International Language Institute Waseda – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ quốc tế Fuji Waseda

88/ Inisi Language College – Tên tiếng việt: Trường ngôn ngữ Inisi

89/ Kai Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Kai

90/ TCJ – Tokyo Central Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trung tâm Nhật ngữ TCJ Tokyo

91/ TFLC – Tokyo Foreign Language College – Tên tiếng việt: Trường cao đẳng ngoại ngữ TFLC Tokyo

91/ Kcp International Japanese Language School Japanese Language And Cultute for The – Tên tiếng việt: Trường Nhật Ngữ Quốc Tế và Văn Hóa KCP ở Tokyo Nhật Bản

92/ The Kazankai Foundation The Toa Language Institute – Tên tiếng việt: Học Viện Ngôn Ngữ Kazankai Tokyo Nhật Bản

93/ Edo Cultural Center – Tên tiếng việt: Trung tâm văn hóa Edo

94/ Tokyo Japanese Language Center – Tên tiếng việt: Trung tâm Nhật ngữ Tokyo

95/ Ohara Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Ohara

96/ Trường Học Viện Ngoại Ngữ Manabi

97/ Học Viện Quốc Tế Asahi

98/ YMCA Japanese school in Tokyo, Japan – Tên tiếng việt: Trường Tiếng Nhật YMCA tại Tokyo Nhật Bản

99/ Kobe Toyo Japanese College – Tên tiếng việt: Trường cao đẳng Kobe Tokyo

100/ Association Of Tokto Asia Education – Tên tiếng việt: Hiệp hội giáo dục Châu Á Tokyo

101/Shinjuku International Exchange School – Tên tiếng việt: Trường Giao Lưu Quốc Tế Shinjuku

102/ Tokyo Cosmo Gakuen – Tên tiếng việt: Trường Tokyo Cosmo Gakuen

103/ Manabi Japanese Language Institute, Shinjuku – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Manabi

104/ Asia-africa Linguistic Institute – Tên tiếng việt: Học viện Châu Á- Châu Âu

105/ Waseda Edu Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Waseda

106/ Jishugakkan Japanese Language School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Jishugakkan

107/ Hotsuma International School Tokyo School – Tên tiếng việt: Trường quốc tế Hotsuma Tokyo

108/ Tokyo Language Education Academy – Tên tiếng việt: Học viện giáo dục ngôn ngữ Tokyo

109/ The Institute Of Japanese-chinese Studies – Tên tiếng việt: Học viện Nhật – Trung

110/ Tokyo Bay Side Japanese School – Tên tiếng việt: Trường Nhật ngữ Bay Side Tokyo

111/ Waen Education Institute – Tên tiếng việt: Học viện giáo dục Waen

112/ Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Kyoritsu Foundation

113/ Japanese Language Institute, Asian Students Cultural Association – Tên tiếng việt: Học viện Nhật ngữ Châu Á

114/ Tokyo Institute Of Japanese – Tên tiếng việt: Học viện Nhật Tokyo

115/ Tokyo Riverside School – Tên tiếng việt: Trường tiếng Nhật Tokyo Riverside

116/ Tokyo International Business College Japanese Language Department – Tên tiếng Việt: Trường cao đẳng kinh doanh khoa ngôn ngữ quốc tế Tokyo

117/ The Cultural Department Of Tamagawa International Language School – Tên tiếng Việt: trường ngôn ngữ quốc tế Tamagawa

118/ Tokyo International Language Academy – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ quốc tế Tokyo

119/ Fuji International Language Institute Itabashi – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ quốc tế Fuji

120/ Kokusho Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Kokusho Nhật Bản

121/ School Juridical Person Daijou, Shukutoku Gakuen Shukutoku Japanese Language Sch

122/ Shibuya Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Shibuya

123/ Tokyo Kogakuin Japanese Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Kogakuin Tokyo Nhật Bản

124/ Bunka Institute Of Language – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Bunka

125/ East West Japanese Language Institute – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ East West Nhật Bản

126/ International Culture School Of Foreign Language – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ văn hóa Quốc tế

127/ Gregg International College Japanese Language Seminar

128/ Japanese Language School Affiliated With Tokyo University Of Technology – Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ liên kết với Đại học công nghệ Tokyo

129/ Westcoast Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ Westcoast

130/ Tokyo College Of Education – Tamagawa School

131/ Asia Fellowship Society Foreign Language School – Tên tiếng Việt: Trường ngôn ngữ học bổng Châu Á

132/ Japanese Language School Affiliated With Chuo College Of Technology

133/ Japanese Language School Of The Tokyo Foreign Language Academy(tgn)

134/ Chiyoda International Language Academy Komagome – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ quốc tế Chiyoda

135/ Sunshine College – Tên tiếng Việt: Trường cao đẳng Sunshine

136/ Tokyo Institute Of Language, Japanese Language Center – Tên tiếng Việt: Học viện Tokyo trung tâm ngôn ngữ Nhật Bản

137/ International Academy Japanese Language Institute – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ quốc tế Nhật Bản

138/ Japan College Of Foreign Languages Japanese Language Division

139/ Toei Institute Of Japanese Language – Tên tiếng Việt: Học viện ngôn ngữ Toei Nhật Bản

Xem trường ở khu vực khác tại đây: Trường tiếng Nhật

Giới thiệu về Tokyo

tokyo-city

Tokyo thành phố tọa lạc tại khu vực phía đông của hòn đảo Honshu, thành phố có trung tâm hành chính được đặt tại Shinjuku.Tokyo thành phố là một trong 3 thành phố là trung tâm chỉ huy của nền kinh tế thế giới.

Tokyo là nơi đặt có cơ quan đầu não của Chính phủ Nhật Bản, Hoàng cung Nhật Bản và là nơi cư ngụ của Hoàng gia Nhật Bản từ nhiều thế kỉ trước, vẫn được tồn tại đến ngày hôm nay.
Thành phố được giao thao giữa nền văn hóa truyền thống, được kết hợp với hiện đại, với sự kết hợp đặc trưng này đã làm cho thành phố Tokyo trở thành một trong những thành phố tại châu á thu hút được nhiều du khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến thành phố du lịch hàng năm.

Theo dòng lịch sử Tokyo thành phố đã từng hai lần bị tàn phá trong những trận chiến tranh lịch sử và trận động đất Kanto.Mặc dù bị tàn phá nhưng thành phố đã khôi phục lại và tạo cho thành phố những công trình có kiến trúc hiện đại bậc nhất thế giới và được cả thế giới biết đến.

Viedo giới thiệu về Tokyo

Tokyo thành phố của những điểm đến du lịch nổi tiếng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá và chiêm ngưỡng những cảnh sắc thiên nhiên cũng như những công trình nổi tiếng bậc nhất tại thành phố này.

Hoàng cung Tokyo là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Tokyo, hoàng cung là nơi ở chính của Nhật Hoàng. Hoàng cung rộng với diện tích 7,41 km2 được tọa lạc tại khu Chiyoda của Tokyo. Hoàng cung được xây dựng theo nhiều tòa nhà bao gồm cung điện chính, nhà riêng của gia đình hoàng gia,có cả một kho lưu trữ, bảo tàng và các cơ quan hành chính, tất cả rất uy nguy và hoành tráng.

Tiếp đến là đến tháp truyền hình Tokyo Sky Tree là một trong những đài phát thanh cao nhất tại Nhật, với chiều cao 643m.Tháp được xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2012 và được hoạt động cho đến ngày nay.

Đến tháp du lịch du khách đứng từ đài quan sát, có thể chiêm ngưỡng và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo và ngọn núi Phú Sĩ rất hùng vĩ tại thành phố.

Công viên Tokyo Disneyland là 1 trong 5 công viên giải trí lớn nhất thế giới được đặt tại thành phố Tokyo. Đến công viên du khách sẽ như bước vào thế giới cổ tích sống động đầy màu sắc cùng các nhân vật như nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, người đẹp ngủ trong rừng và các nhân vật hoạt hình nổi tiếng: chuột Mickey, Pinocchio…, hay những ngôi nhà ma đầy ghê rợn, du thuyền trong những khu rừng rậm hoang sơ, các trò chơi cảm giác mạnh…sẽ mang lại cho du khách những ấn tượng khó phai nhất khi đến du lịch.

Đền thờ Meiji là đền thờ Thần đạo nổi tiếng nhất Tokyo được xây dựng để tưởng niệm Minh Trị thiên hoàng – vị vua cuối thế kỷ thứ 19 của Nhật, đền thờ với khung cảnh trang nghêm và rất yên tỉnh. Hàng năm đền thờ là nới các cặp đôi chọn làm không gian để tổ chức lễ cưới truyền thống của mình.

Tokyo thành phố cũng được biết đến là thiên đường mua sắm và ẩm thực. Thành phố là điểm dừng chân lý tưởng nhất dành cho du khách đến thưởng thức các món ăn truyền thống của Nhật Bản.

Tokyo thành phố là nơi sản sinh ra món Sushi lừng danh thế giới nên không nơi đâu có được hương vị đặc trưng của Sushi bằng nơi đây.Đặc biệt hơn khi thành phố đêm, Tokyo là một trong những thành phố về đêm thú vị nhất khu vực Châu Á và cả thế giới.

Mua sắm là một trong những hoạt động thú vị nhất, tại thành phố các mặt hàng mua sắm có chất lượng hàng đầu.Tất cả các mặt hàng đều có giả cả từ bình dân đến những mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng nhất.

 

Liên hệ đăng ký học các trường ở Tokyo

Văn Phòng Công Ty
CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN HIỀN QUANG
Địa chỉ: 42/6 Đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 7300 2988 – 7300 3088
Di Động: 0905 234 977 – 0964 234 977
Gọi điện Viber hay Zalo: 0905234977
Email: duhochienquang@gmail.com
Website: https://congtyduhocnhatban.com

Bản đồ thành phố Tokyo

công ty du học nhật bản.com

About nhatban

Check Also

Danh sách học viện và trường đạo tạo tiếng Nhật tại Akita Nhật Bản

Danh sách học viện và trường đạo tạo tiếng Nhật tại Akita Nhật Bản. Liên ...